Utrinki iz zgodovine

Bomo enovito ali sestavljeno podjetje?


Na sestanku sindikata je obe varianti obrazložil Stane Peterca, pri tem pa se je v celoti opiral na gradivo, ki ga je delovna skupina predložila kolegiju v začetku oktobra. Delovna skupina je obe možnosti, ustanovitev enovitega podjetja v družbeni lastnini ali pa sestavljenega podjetja (predlog za tako obliko organiziranja je prišel iz Avtoopreme), predstavila z vidika delitve posameznih poslovnih funkcij, ekonomskih temeljev organiziranosti, vodenja, pristojnosti in odgovornosti, ter samoupravne organiziranosti.

DELITEV POSLOVNIH FUNKCU

Obe varianti težita k ohranitvi in celo doslednejši izpeljavi organizacijske razčlenitve Saturnusa po proizvodnih programih. Če bi se odločili za sestavljeno podjetje, bi se vsak proizvodni program, embalaža, avtooprema in orodjarna s strojegradnjo, organiziral kot samostojno podjetje, ki bi združevalo tudi velik del poslovnih funkcij (t. i. operativne funkcije), ki jih zdaj opravljajo skupne službe: nabavno, prodajno, finančno-računovodsko, planiranje, kadrovsko, pravno, splošno, delno informacijsko in vzdrževalno. Na ravni sestavljenega podjetja, ki bi ga kot samostojni pravni subjekt ustanovila vsa tri podjetja, pa bi se opravljale funkcije »strateškega pomena«, kot so: razvoj in marketing novih programov, zunanjetrgovinsko poslovanje, ustanavljanje predstavništev, politiko kakovosti, finančno svetovanje, razvoj kadrov, sistem organizacije in razvoj aplikacij informacijskih programov, počitniška dejavnost in družbena prehrana.

Če pa bi se odločili za enovito družbeno podjetje, bi bil vsak proizvodni program organiziran kot zaključena ekonomska enota, ki pa ne bi mogla nastopati kot samostojna pravna oseba. Posamezne proizvodne enote bi prav tako kot v sestavljenem podjetju vsaka zase opravljale vse operativne poslovne funkcije, vključno s tistimi, ki so zdaj v sklopu skupnih služb, strateške funkcije pa bi se opravljale na ravni celotnega podjetja.

EKONOMSKI TEMELJI ORGANIZIRANOSTI

Za ustanovitev sestavljenega podjetja bi vsa tri podjetja združila sredstva v enaki višini, vsa ostala sredstva pa bi ostala last vsakega posameznega podjetja. Upravljanje sestavljenega podjetja ne bi temeljilo na kapitalski osnovi (po vloženih deležih - odkupljenih delnicah sestavljenega podjetja), temveč na načelu enakopravnosti vseh združenih podjetij. Sestavljeno podjetje bi pridobivalo dohodke delno na »proračunskem« principu, delno pa po načelih tržne ekonomije. Posamezna združena podjetja bi medsebojno poslovala zgolj po tržno - podjetniških načelih.

Enovito podjetje v družbeni lastnini pa bi se ustanovilo z vsemi sredstvi sedanjih temeljnih organizacij (in delovne skupnosti). Rezultati poslovanja bi se navzven prikazovali le na ravni podjetja, za prikaz in urejanje notranjih odnosov v podjetju pa bi se ugotavljali tudi poslovni rezultati posameznih programov. Vsi trije programi bi ustvarjali dohodke po načelu tržne ekonomije, tudi orodjarna -tako v odnosu do drugih dveh programov kot v poslovanju s tretjimi osebami.

VODENJE, PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI

Obe varianti bi pomenili spremembo sedanje delitve poslovodnih funkcij in spremenjen odnos med njihovimi nosilci.

Če bi se odločili za sestavljeno obliko, bi delovni proces in poslovanje vsakega podjetja, tako posameznih združenih kot sestavljenega, samostojno vodil direktor kot individualni poslovodni organ, ki ga imenuje delavski svet podjetja. Sklepi, ki jih sprejme poslovodni organ sestavljenega podjetja in ki se nanašajo na posle, ki jih le-ta opravlja za združena podjetja, so obvezni za poslovodne organe združenih podjetij.

V enovitem družbenem podjetju pa bi delovni proces in poslovanje vodil kolegijski poslovodni organ, katerega člani bi bili posebej zadolženi za vodenje posameznih programov in funkcij, organiziranih na ravni podjetja.

SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST

V sestavljeni obliki bi imelo vsako podjetje svoj delavski svet kot organ upravljanja. Združena podjetja bi skupaj z delavci sestavljenega podjetja oblikovala še organ upravljanja sestavljenega podjetja na način, ki bi zagotavljal enakopravnost vseh pri odločanju. Sklepi, ki bi jih sprejemal ta organ upravljanja v zvezi s posli, ki bi jih sestavljeno podjetje opravljalo za združena podjetja, bi bili obvezni za organe upravljanja in poslovodne organe posameznih združenih podjetij.

Organ upravljanja enovitega družbenega podjetja bi bil delavski svet, v katerem bi bili delegati vseh proizvodnih programov in skupnih poslovnih funkcij. Posamezni programi pa bi oblikovali samoupravne organe, ki bi odločali o nekaterih notranjih odnosih, zlasti s področja delovnih razmerij, delitve OD, socialne politike in družbenega standarda.

Vir: Glas Saturnusa, 1989

  Nazaj na seznam  

OB 90. OBLETNICI SO POVEDALI

 

PREBERITE ŠE

 

Govorci na jubilejnem dogodku

govor dr. Danilo Türk »
govor Christof Droste »

govor Franz Josef Klegraf »


Video ob 90. obletnici Saturnusa


Obdobje napredka in uspehov
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...
Solidarnost naših mater ...
V začetku leta smo se na prošnjo jugoslovanskega in slovenskega koordinacijskega odbora za pomoč žrtvam imperialistične agresije v Vietnamu brez ...
AY-241 žarometi za osebn ...
Znano je, da Tomos — tovarna motornih vozli Koper in delniška družba Citroen iz Pariza že več let sodelujeta. Tomos pri tem sodelovanju kupu...
Avto relly
Svetovno znani švicarski voznik formule 1 Clay Ragazzoni, zmagovalec Velike nagrade Brazilije in član ekipe Ferrari, je vozil športno izvedbo Zasta...
Dan samoupravljavcev
Letošnji »Dan samoupravljavcev« smo tudi Saturnuža-ni proslavili. Ni bilo velike proslave, ne prostega dneva ali podobnih prazničnih zn...
Izostanki zaradi bolezni
Strokovna služba skupnosti zdravstvenega zavarovanja — skupina za statistiko, je izdelala pregled izgubljenih dni zaradi začasne zadržanosti ...
Pravi rally
Sodeč po izjavah udeležencev četrte letošnje preizkušnje za državno prvenstvo »Loka rally 77« — tudi tistih, ki so iz kakršni...
Obisk mladincev iz SSSR
V mesecu septembru nas je obiskala skupina mladincev in mladink iz mesta ORLOVA iz SZ. Imeli so željo spoznati našo deželo in navezati tesnejše st...

SATURNUS SKOZI ČAS

PUBLIKACIJE

FOTOGALERIJE

ZGODILO SE JE